Anonymná anketa

V súlade so zákonom 89 z 25. novembra 2015 o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – § 15 Elektronické cigarety-

(8) Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek je povinný každoročne za predchádzajúci kalendárny rok do 30. júna predkladať ministerstvu

a) komplexné údaje o objeme predaja podľa obchodnej značky a typu výrobku,
b) informácie o preferenciách rôznych skupín spotrebiteľov vrátane mladistvých, nefajčiarov a hlavných typov súčasných používateľov,
c) informácie o spôsobe predaja výrobkov a
d) prehľadné súhrny akýchkoľvek trhových prieskumov vykonaných v súvislosti s uvedenými skupinami vrátane ich prekladu do anglického jazyka.

a

(10) Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek je povinný zabezpečiť systém na zber informácií o všetkých nepriaznivých účinkoch týchto výrobkov na ľudské zdravie, ak je podozrenie, že existujú.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*